Thumbnail image

 

   Obecnie w roku szkolnym 2018/2019 w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II wchodzi Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Publiczne Gimnazjum (1 oddział). Łącznie uczy się 183 uczniów. Kadrę pedagogiczną tworzy 22 nauczycieli i 10 osób obsługi szkoły. W pełni wykwalifikowana kadra nauczycielska z pasją i zaangażowaniem realizuje program szkoły.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania w licznych przedmiotowych kołach zainteresowań i  zajęciach sportowych. Ponadto prężnie działa zespół taneczny „Diverse”, grupa teatralna „Hydra” odnosząca liczne sukcesy w przeglądach teatralnych również na szczeblu wojewódzkim (I Nagroda 2016 r.), zespół muzyczny „Forever Young”, UKS „Gumisie” i Koło Strzeleckie. Uczniowie Szkoły Podstawowej redagują gazetkę szkolną „Alifk” dla dzieci i  młodzieży. Podczas Przeglądu Dorobku Artystycznego uczniowie mają możliwość pochwalenia się efektami swojej pracy. Organizowany Piknik Rodzinny jest okazją do integracji społeczności lokalnej. Z dużym powodzeniem w naszej szkole realizowane są programy proekologiczne (nauczyciele i uczniowie realizują szereg działań ekologicznych m.in. projekt „Kubuś i przyjaciele natury”, „Czysta małopolska” 2015 r. III m. w woj.) i prozdrowotne. Szkoła przystąpiła do Ligii Szkół Promujących Zdrowie i w roku 2016 otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Podejmuje również wiele działań profilaktycznych we współpracy z różnymi instytucjami jak: -„Europejski Kodeks Walki z Rakiem” we współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim w Tarnowie, -„Trzymaj Formę”, „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, „Nie Pal Przy Mnie Proszę”, „Twoje Ręce-Twoje Zdrowie”, „Czyste Powietrze Wokół Nas”, „Życie Bez Nałogów”, „Palenie Jest Słabe” we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz innymi instytucjami (za realizację w/w programów Szkoła otrzymała wyróżnienia, certyfikaty i podziękowania), a także certyfikat za udział w programie edukacyjno-badawczym „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Podejmowanych jest wiele działań na rzecz profilaktyki prozdrowotnej, jak realizacja ogólnopolskiego programu „Akademia Dojrzewania” czy „WF z klasą” (Certyfikat-2015), propagowanie zapobiegania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego, fluoryzacja zębów, realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować” we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz programu „Owoce i Warzywa w Szkole”, a także „Mleko w Szkole”. Za podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoła została wyróżniona wojewódzkim Certyfikatem Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. W celu podnoszenia jakości nauczania i uatrakcyjnienia zajęć wdrażane są innowacje pedagogiczne: nauczanie zajęć techniki metodą projektu oraz Naukowe Koło Fizyki działające we współpracy z Instytutem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także inne działania innowacyjne np. innowacyjny program profilaktyczny CUDER współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia. We współpracy z Polskim Związkiem Szachowym wdrożono innowacyjny program „Edukacja Przez Szachy”. Ponadto  realizowany jest program „Mały Mistrz” rozwijający sprawność fizyczną uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej. W ostatnich latach w szkole zrealizowano projekty współfinansowane przez Unię Europejską jak: „Wyrównywanie szans” w klasach 1-3 szkoły podstawowej, projekt „YOUNGSTER” (dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum) oraz projekt we współpracy z OHP „Pomysł na siebie – Yes” (zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania gimnazjalistów). Uczniowie mają zapewnioną fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną: pedagoga szkolnego, logopedy i innych terapeutów. W naszej Szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny i gabinet higienistki szkolnej, świetlica oraz nowoczesna kuchnia z jadalnią. Budynek szkolny jest również doskonałą bazą noclegową przystosowaną do prowadzenia zimowisk i kolonii letnich. W pracy wychowawczej zabiegamy o kultywowanie tradycji (zorganizowanie szkolnego kącika regionalnego) oraz o szeroko rozumiane wychowanie patriotyczne. W 2014 r. Szkoła była współorganizatorem gminnych obchodów setnej rocznicy Bitwy Pod Limanową. Z tej okazji firma WOLIMEX pana Eugeniusza Wojaka ufundowała obelisk upamiętniający to wydarzenie. Został on usytuowany nieopodal Szkoły. Zdobią go dwa maszty, które wykonał społecznie pan Czesław Bukowiec. Szkoła jest otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz podejmuje działania integrujące całą społeczność szkolną, czego potwierdzeniem jest przyznany Szkole CERTYFIKAT „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” (MEN Warszawa, 2015r.). Ważniejsze działania zrealizowane przez Szkołę we współpracy z organem prowadzącym służące doskonaleniu procesu dydaktycznego i wychowawczego: - modernizacja dwóch sal komputerowych i instalacja monitoringu, - przygotowanie salki rekreacyjno-ruchowej dla uczniów kl. 1-3 oraz oddziału przedszkolnego, - odmalowanie sal lekcyjnych, toalet, szatni, korytarzy szkolnych, - przygotowanie sal do zajęć specjalistycznych (zajęcia z logopedą, terapia pedagogiczna), - zakup i doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne.