Podręczniki do klasy I SP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2014 dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków wypożyczania podręczników
i materiałów edukacyjnych uczniom
       

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Stanisława Konarskiego
  w Starej Wsi II,
 2. Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Zespołu Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II,
 3. Rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
 4. Podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik do nauki danego języka obcego,
 5. materiały edukacyjne – należy przez to rozumieć materiały edukacyjne do zajęć
  z danego języka obcego nowożytnego lub innych zajęć,
 6. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Limanowa
 7. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom na okres danego roku szkolnego.
 8. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez dyrektora szkoły.
 9. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 10. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później niż do 15 września danego roku szkolnego.
 11. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego jeżeli podręcznik składa się z odrębnych części lub, gdy uczeń przyszedł do szkoły w trakcie roku szkolnego.
 12. Podręczniki są wypożyczane uczniom za pośrednictwem rodziców, którzy fakt użyczenia podręcznika potwierdzają na piśmie według wzoru przygotowanego przez nauczyciela bibliotekarza. Pisemne potwierdzenie użyczenia podręcznika na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.
 13. Za zebranie od rodziców podpisów użyczenia odpowiada wychowawca klasy
  i nauczyciel bibliotekarz.
 14. Ćwiczenia udostępniane są uczniom bez konieczności zwrotu
 15. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. W przypadkach uzasadnionych np. gdy uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego, zwraca podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. Zwrot podręcznika uczeń lub jego rodzic potwierdza podpisem.
 16. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 17. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciel, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 18. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po trzyletnim użytkowaniu.  
 19. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 20. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki. Kolejny podręcznik jest wypożyczany uczniowi po dokonaniu wpłaty w sekretariacie szkoły w wysokości kosztów nowego podręcznika.
 21. W roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej
 22. W roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej oraz 1 kl. gimnazjum,
 23. W roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1- 5 szkoły podstawowej oraz 1 i 2 kl. gimnazjum,
 24. Począwszy od roku 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

§ 2

Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

§ 3

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§ 4

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. W przypadkach uzasadnionych np. gdy uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego, zwraca podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. Zwrot podręcznika uczeń lub jego rodzic potwierdza podpisem.
 2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciel, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po trzyletnim użytkowaniu.  
 5. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki. Kolejny podręcznik jest wypożyczany uczniowi po dokonaniu wpłaty w sekretariacie szkoły w wysokości kosztów nowego podręcznika.

§ 5

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki. Kolejny podręcznik jest wypożyczany uczniowi po dokonaniu wpłaty w sekretariacie szkoły w wysokości kosztów nowego podręcznika.

§ 6

 Zarządzenie ma zastosowanie:

 1. W roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej
 2. W roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej oraz 1 kl. gimnazjum,
 3. W roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1- 5 szkoły podstawowej oraz 1 i 2 kl. gimnazjum,
 4. Począwszy od roku 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Klasa VI - Szkoła Podstawowa

Zajęcia edukacyjne

Autor podręcznika

Tytuł podręcz.

Wydawca

Numer dopuszcz.

język polski

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

 

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

"Słowa na start!" 
podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej;

 

"Słowa na start!" podręcznik do kształcenia językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowejcz.I i II;

 

Zeszyt ucznia 6 Słowa na start

Nowa Era

338/5/2014

 

 

 

 

 

338/6/2014

historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

"Wczoraj i dziś cz. I i cz. II" + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

443/3/2014

muzyka

R. Rataj, 
W. Sołtysiak

Klucz do muzyki cz.II

WSiP S.A.

17/01

język angielski

Jenny Dooley,
Virginia Evans

"Starland 2"

podręczniki + ćw iczenia

EGIS

 

231/2/2010

matematyka

Helena Lewicka Marianna Kowalczyk

"Matematyka wokół nas" + ćwiczenia 1 i 2"

WSiP

275/3/2014/z1

przyroda

Joanna Stawarz Feliks Szlajfer Hanna Kowalczyk

"Tajemnice przyrody" + zeszyt cwiczeń cz.1 i 2

Nowa Era

 

informatyka

Grażyna Koba

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV-VI

MIGRA Sp. z o.o. Wrocław

373/2011

religia

 

"Wierzę w Kościół""

GAUDIUM Lublin

 

Klasa V - Szkoła Podstawowa

Zajęcia edukacyjne

Autor podręcznika

Tytuł podręcz.

Wydawca

Numer dopuszcz.

język polski

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

 

Anna Wojciechowska Agnieszka Marcinkiewicz

"Słowa na start!" podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy V

"Słowa na start!" podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy piątej szkoły podstawowej cz.I i II;

 

Nowa Era

338/4/2013;

 

 

 

 

 

338/3/2013

historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

"Wczoraj i dziś" Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

443/2/2013

plastyka

J. Lukas

K.Onak

"Do dzieła"
Plastyka 4-6

Nowa Era

423/1/2012

muzyka

Urszula Smoczyńska, K. Jakubczak - Drążek

"Klucz do muzyki" cz.I

WSiP S.A.

27/00

język angielski

Jenny Dooley,
Virginia Evans

"Starland1"

"Starland 2"

podręczniki i ćwiczenia

EGIS

231/1/2009

231/2/2010

 

 

matematyka

Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

"Matematyka wokół nas." podręcznik + zeszyty ćwiczeń

WSiP

275/2/2010

przyroda

J.Ślusarczyk, R. Kozik, Feliks Szlajfer

"Tajemnice przyrody" zeszyt ćwiczeń część 1 i 2

NOWA ERA

43/08

zajęcia komputerowe

Grażyna Koba

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV - VI - podręcznik z klasy IV (nie kupujemy)

MIGRA Sp. z o.o. Wrocław

373/2011

zajęcia techniczne

Lech Łabecki

Marta Łabecka

"Jak to działa"dodatki do podręcznika "Niezbędnik rowerzysty" płyta CD "Rysunek techniczny" - podręczniki z kl. IV (nie kupujemy)

NOWA ERA

 295/2010

religia

ks. Waldemar Janiga

"Wierzę w Boga"

Lublin: Gaudium

AZ-22-01/10-LU-2/13

Klasa IV - Szkoła Podstawowa

 

Zajęcia edukacyjne 

Autor podręcznika 

Tytuł podręcznika 

Wydawca 

Numer dop. 

język polski 

Marlena Derlukiewicz
 
 

 

Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Danuta Chwastniewska, Danuta Różek 

"Słowa na start!" podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

  

"Słowa na start!" podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy czwartej szkoły podstawowej cz.I i cz.II 
zeszyt ucznia 4
Słowa na start
 

Nowa Era 

338/1/2011

 
 


338/2/2011
 

historia 

Grzegorz Wojciechowski 

"Wczoraj i dziś" 

+ ćwiczenia

Nowa Era 

443/1/2012 

plastyka 

J. Lukas 

K. Orzak 

"Do dzieła" 

 4-6 

Nowa Era. 

423/e/2012 

Muzyka BEZ PODRĘCZNIKA 


  

język angielski 

Jenny Dooley
Virginia Evans
 

"Starland 1"

Podręcznik 

 + ćwiczenia

EGIS 

231/1/2009 

matematyka 

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk 

"Matematyka wokoł nas" 

WSiP 

275/1/2010 

przyroda 

Maria Marko - Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz 

"Tajemnice przyrody" podręcznik dla klasy IV, zeszyt ćwiczeń część 1 i 2 

NOWA ERA 

399/1/2011 

zajęcia komputerowe

Grażyna Koba 

Zajecia komputerowe dla szk. podst. klasy IV-VI 

MIGRA 

Sp. z.o.o. 

Wrocław 

373/2011 

zajęcia techniczne

Lech Łabecki 

Marta Łabecka 

"Jakn to działa" 

Dodatki do podręcznika 

"Niezbednik rowerzysty" 

płyta CD 

"Rysunek techniczny" 

Nowa Era 

Sp. z.o.o. 

Warszawa 

295/2010 

religia 

Ks. Waldemar Janiga 

"Jestem chrześcijaninem" 

Lublin: Gaudium 

AZ-21-01/10-LU-1/12 Strona 3 z 8

nie pal

palenie jest slabe

zywienie

czyste powietrze

szkola prom bezp

civis et patria

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony