swieto_szkoly2014

LogowanieHARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2014/2015

Lp

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

1.

Dyrektor mgr Marek TWARÓG

poniedziałek

8:00 – 12:00

2.

mgr Marzena BANACH

piątek

8:15 – 9:00

3.

mgr Małgorzata BIEDA

środa

11:00 – 11:45

4.

mgr Wiesława BORUTA

         poniedziałek

piątek

9:20 – 10:05

11:15 – 12:00

5.

mgr Jolanta CIĄGŁO

wtorek

12:30 – 13:00

6.

mgr Elżbieta DANIEL

środa

8:25 – 9:10

7.

mgr Joanna DUTKA

poniedziałek

11:00 – 11:30

8.

mgr Barbara FRĄCZEK

wtorek

14:05 – 14:55

9.

mgr Wiesława HALAT

piątek

12:15 – 13:00

10.

mgr Joanna JANIK-KITA

wtorek

9:20 – 10:05

11.

mgr Beata KUNA

środa

7:30 – 8:15

12.

mgr Wioletta KUREK

czwartek

15:30 – 16:30

13.

mgr Maria MŁYNARCZYK

wtorek

8:15 – 9:10

14.

mgr Małgorzata OPIELA

środa

12:15 – 13:00

15.

mgr Lucyna PAZDUR

czwartek

9:00 – 11:00

16.

mgr Marzena PIÓRKOWSKA

piątek

9:20 – 10:05

17.

mgr Katarzyna POTONIEC

środa

13:00 – 13:30

18.

mgr Danuta RANOSZ

wtorek

14:05 – 14:50

19.

mgr Dorota SEWIELSKA

wtorek

7:30 – 8:15

20.

mgr Halina STANISŁAWCZYK

poniedziałek

10:15 – 11:00

21.

ks .mgr Daniel ŚWIĄTEK

czwartek

13:00 – 13:30

22.

mgr Barbara WRONA

poniedziałek

11:15 – 12:00

23.

mgr Maria WYŻYCKA

wtorek

9:20 – 10:05

 

zajęcia pozalekcyjne

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015.

nr lekcji

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

7:30-8:15

Koło polonist. IIIPG

Koło matemat. IVSP

Terapia pedagog. I PG

Zaj.dyd-wyr.z mat VISP

Zaj.z ark.egz.mat.VISP

Zaj.dyd-wyr.j.pol.VISP

Terapia pedagog.IVSP

koło matematyczne IIPG dz.

Koło polonist. /Zaj.dyd – wyr. VSP

koło matematyczne III PG chł.

 koło matematyczne V SP

2

8:25-9:10

   

Koło polonist. IIPG

   

3

9:20-10:05

         

4

10:15-11:00

Koło matemat. IIISP

       

5

11:15-12:00

Zajęcia dyd-wyr.IIISP

Kolo plastyczne IISP

Terapia pedagog.IISP

Zajęcia dyd-wyr. IISP

Terapia pedagog.IISP

 

Zaj. dla ucz. zdol. IIISP

6

12:15-13:00

Terapia pedagog.IISP

Zaj. Dyd-wyr. ISP

Terapia pedagog.ISP

SKS IIISP

Terapia pedagog.VISP

Terapia pedagog.IISP

 

7

13:10-13:55

Terapia pedagog.IPG Terapia pedagog.VISP

koło matemat. I PG

Terapia pedagog.IPG

zajęcia dodatkowe z matemat. II PG chł.

 koło matemat. III PG dz.

Terapia pedagog.IIPG

Kolo j. ang. VISP

Zaj.dyd-wyr.j. pol. IVSP

zajęcia wyrównawcze z matemat. V SP

8

14:05-14:50

Terapia ped.IV,VSP

Terapia pedagog.IIPG

Koło miłośn. Książki

SKS PG

zajęcia wyrównawcze z matemat. I PG

Koło j. ang. VSP

Terapia pedagog.IIIPG

Terapia pedagog.IPG

Terapia pedagog. IIIPG

Koło historyczne IIIPG

Terapia pedagog. IIIPG

zajęcia wyrówawcze z matemat. III PG

9

15:00-15:45

Terapia pedagog.IIIPG

Koło historyczne IIIPG

SKS PG

Koło j. ang. IIIPG

Koło j. ang. IPG

SKS PG

SKS SP i PG

SKN z Fizyki ( co 2 tyg.)

Grupa teatr. HYDRA

 

10

15:55-16:40

SKS PG

SKS PG

SKS SP

SKN z Fizyki ( co 2 tyg.)

Grupa teatr. HYDRA

 

Pielgrzymka do Sanktuarium M.B.B w Limanowej

pielgrzymka.14Zgodnie ze tradycją, 16 września, społeczność naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym, wzięła udział w obchodach tygodniowego Wielkiego Odpustu w Saktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

Na godzinę 9.00 przybyliśmy wszyscy do limanowskiej Bazyliki, wspólnie z uczniami i nauczycielami ZSS nr 1 w Limanowej, wziąć udział we Mszy Świętej, sprawowanej przez księży katechetów tych dwóch szkół - Ks. Janusza Psonaka i Ks. Daniel Świątka.

 

Podręczniki do klasy I SP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2014 dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków wypożyczania podręczników
i materiałów edukacyjnych uczniom
       

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Stanisława Konarskiego
  w Starej Wsi II,
 2. Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Zespołu Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II,
 3. Rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
 4. Podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik do nauki danego języka obcego,
 5. materiały edukacyjne – należy przez to rozumieć materiały edukacyjne do zajęć
  z danego języka obcego nowożytnego lub innych zajęć,
 6. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Limanowa
 7. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom na okres danego roku szkolnego.
 8. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez dyrektora szkoły.
 9. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 10. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później niż do 15 września danego roku szkolnego.
 11. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego jeżeli podręcznik składa się z odrębnych części lub, gdy uczeń przyszedł do szkoły w trakcie roku szkolnego.
 12. Podręczniki są wypożyczane uczniom za pośrednictwem rodziców, którzy fakt użyczenia podręcznika potwierdzają na piśmie według wzoru przygotowanego przez nauczyciela bibliotekarza. Pisemne potwierdzenie użyczenia podręcznika na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.
 13. Za zebranie od rodziców podpisów użyczenia odpowiada wychowawca klasy
  i nauczyciel bibliotekarz.
 14. Ćwiczenia udostępniane są uczniom bez konieczności zwrotu
 15. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. W przypadkach uzasadnionych np. gdy uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego, zwraca podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. Zwrot podręcznika uczeń lub jego rodzic potwierdza podpisem.
 16. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 17. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciel, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 18. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po trzyletnim użytkowaniu.  
 19. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 20. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki. Kolejny podręcznik jest wypożyczany uczniowi po dokonaniu wpłaty w sekretariacie szkoły w wysokości kosztów nowego podręcznika.
 21. W roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej
 22. W roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej oraz 1 kl. gimnazjum,
 23. W roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1- 5 szkoły podstawowej oraz 1 i 2 kl. gimnazjum,
 24. Począwszy od roku 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

§ 2

Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

§ 3

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§ 4

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. W przypadkach uzasadnionych np. gdy uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego, zwraca podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. Zwrot podręcznika uczeń lub jego rodzic potwierdza podpisem.
 2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciel, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po trzyletnim użytkowaniu.  
 5. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki. Kolejny podręcznik jest wypożyczany uczniowi po dokonaniu wpłaty w sekretariacie szkoły w wysokości kosztów nowego podręcznika.

§ 5

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki. Kolejny podręcznik jest wypożyczany uczniowi po dokonaniu wpłaty w sekretariacie szkoły w wysokości kosztów nowego podręcznika.

§ 6

 Zarządzenie ma zastosowanie:

 1. W roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej
 2. W roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej oraz 1 kl. gimnazjum,
 3. W roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1- 5 szkoły podstawowej oraz 1 i 2 kl. gimnazjum,
 4. Począwszy od roku 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Strona 3 z 9

nie pal

palenie jest slabe

zywienie

czyste powietrze

szkola prom bezp

civis et patria

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony